Hjem varer butik i nærheden Huset-KBH

Lokal tid:
21:43:37
Huset-KBH, Author: Huset-KBH

Huset-KBH

13, Rådhusstræde, 1466, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 21 51 21 51
Internet side: www.huset-kbh.dk
Latitude: 55.6763715, Longitude: 12.5747148
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Hjem varer butik:

Hvidberg Stoffer & Skrædderi

Hvidberg Stoffer & Skrædderi

Løngangstræde 25, København K
clothing_storeLæs mere
Kirk I/S

NorthernMakers

Brolæggerstræde 6, København K
home_goods_storeLæs mere
Storm&Müller
Rose Ægte Tæpper & Kelim I/S

Rose Ægte Tæpper & Kelim I/S

Naboløs 1, København K
home_goods_storeLæs mere
Undergrunden
Amtorp Danish Art & Crafts

Amtorp Danish Art & Crafts

Hyskenstræde 12, kld.th., Copenhagen K
home_goods_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning