Opbevaring i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
19:20:05

LuggageHero @Hotel Astoria

Banegårdspladsen 4, København V
storageLæs mere

LuggageHero @Voraz

Kompagnistræde 16, København K
storageLæs mere

LuggageHero @Couloir No. 35

Sankt Peders Stræde 20, København K
storageLæs mere

LuggageHero @Danhostel Copenhagen City

H. C. Andersens Boulevard 50, København V
storageLæs mere

kita sake

Peder Hvitfeldts Stræde 4, København K
storeLæs mere

LuggageHero @Le Blanc

Rosengården 13, København K
storageLæs mere

LuggageHero @Wecycle Copenhagen

Bremerholm 18, København K, København
storageLæs mere

LuggageHero @Candy Store

Nørre Voldgade 27, København K
storageLæs mere

CityService

Forhåbningsholms Alle 12, Frederiksberg C
moving_companyLæs mere

Dyt Dyt Biludlejning

H. C. Ørsteds Vej 50B, Frederiksberg C
car_rentalLæs mere

Cykel-fix.dk

Nørrebrogade 10, København N
storageLæs mere

H.C. Andersens Flyttefirma A/S

Sølvgade 102, København K
moving_companyLæs mere

Q Transport ApS

Artillerivej 140, København S
moving_companyLæs mere

Shurgard Self Storage City

Laplandsgade 2, København
storageLæs mere

Pelican Self Storage

Vermlandsgade 66, København S
storageLæs mere

Døgnkurer

Kong Georgs Vej, Frederiksberg
moving_companyLæs mere

Pètillant

Forbindelsesvej 7B, København Ø
storageLæs mere

Pelican Self Storage

Kalkbrænderihavnsgade 3, København Ø
moving_companyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning