Opbevaring i Danmark

Lokal tid:
18:37:54
LuggageHero @Hotel Astoria

LuggageHero @Hotel Astoria

Banegårdspladsen 4, København V
storageLæs mere

LuggageHero @Voraz

Kompagnistræde 16, København K
storageLæs mere
LuggageHero @Couloir No. 35

LuggageHero @Couloir No. 35

Sankt Peders Stræde 20, København K
storageLæs mere
LuggageHero @Danhostel Copenhagen City

LuggageHero @Danhostel Copenhagen City

H. C. Andersens Boulevard 50, København V
storageLæs mere
kita sake

kita sake

Peder Hvitfeldts Stræde 4, København K
storeLæs mere
Colego A/S
LuggageHero @Le Blanc

LuggageHero @Le Blanc

Rosengården 13, København K
storageLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning