Brandstation i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:59:33
Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab

Bag Rådhuset 3, København V
fire_stationLæs mere
Hovedbrandstationen, Hovedstadens Beredskab

Hovedbrandstationen, Hovedstadens Beredskab

Bag Rådhuset, København V
fire_stationLæs mere
Københavns Hovedbrandstation

Københavns Hovedbrandstation

Farvergade, København
fire_stationLæs mere

Fælledvej Brandstation

Fælledvej 20A, København N
fire_stationLæs mere
Christianshavn Brandstation

Christianshavn Brandstation

Markmandsgade 15, København S
fire_stationLæs mere
Frederiksberg Brandstation

Frederiksberg Brandstation

Howitzvej 26, Frederiksberg
fire_stationLæs mere
Uddannelsescenteret Hovedstadens Beredskab

Uddannelsescenteret Hovedstadens Beredskab

Howitzvej 26, Frederiksberg
fire_stationLæs mere
Vesterbro Brandstation

Vesterbro Brandstation

Enghavevej 170, København SV
fire_stationLæs mere
Østerbro Brandstation

Østerbro Brandstation

Østbanegade 89, København Ø
fire_stationLæs mere

Københavns Brandvæsen Teknisk Tjeneste

København
fire_stationLæs mere
Tomsgården Brandstation

Tomsgården Brandstation

Frederikssundsvej 83B, København NV
fire_stationLæs mere

Hovedstadens Beredskab, Redningsskolen

Hansstedvej 7, Valby
fire_stationLæs mere

Tårnby Kommunes Brandvæsen

Gammel Kirkevej 100, Kastrup
fire_stationLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning