Museum i Danmark

Lokal tid:
08:20:12
House of Amber

House of Amber

Vesterbrogade 1A, København V
jewelry_storeLæs mere
Hans Christian Andersen Fairy-Tale House

Hans Christian Andersen Fairy-Tale House

Rådhuspladsen 57, København V
museumLæs mere
Ripley's Believe It or Not!

Ripley's Believe It or Not!

Rådhuspladsen 57, København V
museumLæs mere
Ripley's Museum

Ripley's Museum

Rådhuspladsen 57, København V
museumLæs mere
History & Art

History & Art

Stormgade 20, København V
museumLæs mere
Ny Carlsberg Glyptotek

Ny Carlsberg Glyptotek

Dantes Plads 7, København
museumLæs mere
Prinsens Palæ

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning