Museum i Danmark

Lokal tid:
04:23:53
House of Amber

House of Amber

Vesterbrogade 1A, København V
jewelry_storeLæs mere
H.C. Andersen Eventyrhuset

H.C. Andersen Eventyrhuset

57 Rådhuspladsen, København V
museumLæs mere
Ripley's Believe It or Not! Museum

Ripley's Believe It or Not! Museum

57 Rådhuspladsen, København V
museumLæs mere

Ripley's Museum

Rådhuspladsen 57, København V
museumLæs mere
Historie & Kunst

Historie & Kunst

Stormgade 20, København
museumLæs mere
EW-GHK

EW-GHK

Vester Voldgade 86, København V
museumLæs mere
Ny Carlsberg Glyptotek

Ny Carlsberg Glyptotek

Dantes Plads 7, København
museumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning