Ambassade i Danmark

Lokal tid:
20:36:37

Den Makedonske Ambassade

H. C. Andersens Boulevard 37, København V
embassyLæs mere

Embassy Of Albania

Frederiksholms Kanal 4, København K
embassyLæs mere

Ambassade i Republikken Albanien

Frederiksholms Kanal 4, København K
embassyLæs mere

Cyperns ambassade

H. C. Andersens Boulevard 38, København V
embassyLæs mere

Den Bosniske Hercegovinske Ambassade

H. C. Andersens Boulevard 48, 2tv, København
embassyLæs mere
Canadiske Ambassade

Canadiske Ambassade

Kristen Bernikows Gade 1, København K
embassyLæs mere

Consular Section, Embassy of France in Denmark

Ny Østergade 3, København K
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning