Ambassade i Danmark

Lokal tid:
08:11:26

Embassy Of Albania

Frederiksholms Kanal 4, København K
embassyLæs mere

Ambassade i Republikken Albanien

Frederiksholms Kanal 4, København K
embassyLæs mere

Cyperns ambassade

H. C. Andersens Boulevard 38, København V
embassyLæs mere

Den Bosniske Hercegovinske Ambassade

H. C. Andersens Boulevard 48, 2tv, København
embassyLæs mere
Canadiske Ambassade

Canadiske Ambassade

Kristen Bernikows Gade 1, København K
embassyLæs mere

Den Belgiske Ambasade/Awex Handelsafdeling

Gothersgade 103, København K
embassyLæs mere
International Secretariat of the OSCE Parliamentary Assembly

International Secretariat of the OSCE Parliamentary Assembly

Denmark, Tordenskjoldsgade 1
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning