Bageri i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
20:20:46
Juramajs
CAKENHAGEN
Lagkagehuset

Lagkagehuset

Frederiksberggade 21, København K
bakeryLæs mere
Conditori & Cafe H.C. Andersen

Conditori & Cafe H.C. Andersen

H. C. Andersens Boulevard 15, København V
cafeLæs mere
Emmerys

Emmerys

Vestergade 13, København K
bakeryLæs mere
Lagkagehuset
Lagkagehuset

Lagkagehuset

Bernstorffsgade 16-20, København V
bakeryLæs mere
The Donut Shop

The Donut Shop

Larsbjørnsstræde 8, København K
bakeryLæs mere
Dunkin' Donuts

Dunkin' Donuts

Bernstorffsgade 16, København V
bakeryLæs mere
Restaurant La Galette

Restaurant La Galette

Larsbjørnsstræde 9, København K
bakeryLæs mere
Risteriet Coffee Studie

Risteriet Coffee Studie

Studiestræde 36, København K
cafeLæs mere
iBagel
Emmerys

Emmerys

Ved Vesterport 3, København V
cafeLæs mere
Skt. Peder's Bageri

Skt. Peder's Bageri

Sankt Peders Stræde 29, København K
bakeryLæs mere
Conditori La Glace

Conditori La Glace

Skoubogade 3, København K
bakeryLæs mere

Raw Cakes Copenhagen

Badstuestræde 13, København K
bakeryLæs mere
The Bagel Co. - Niels Hemmingsens Gade

The Bagel Co. - Niels Hemmingsens Gade

Niels Hemmingsens Gade 1, København K
bakeryLæs mere
Royal Bagel

Royal Bagel

Valkendorfsgade 7, København K
bakeryLæs mere
Bagel Time
Holms Bager

Holms Bager

Købmagergade 2, København K
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning