Kirkegård i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
01:18:08

Mosaisk Nordre Begravelsesplads

Guldbergsgade 8, København N
cemeteryLæs mere

Søren Kierkegaard, gravmæle

Kapelvej 4, København N
cemeteryLæs mere

Jewish Cemetery

Guldbergsgade 8, København N
cemeteryLæs mere

Trine's kirsebærtræ/mindested

Kapelvej 4, København N
cemeteryLæs mere

Holmens Kirkegård

Øster Farimagsgade 46, København
cemeteryLæs mere

Assistens Kirkegård

Kapelvej 4, København N
cemeteryLæs mere

Frederiksberg Cemetery

Frederiksberg Allé 63, Frederiksberg C
cemeteryLæs mere

Vor Frelser Kirkegård

Amagerbrogade 33, København S
cemeteryLæs mere

Frederiksberg Kirkegård

Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg C
cemeteryLæs mere

Garnisons Kirkegård

Dag Hammarskjölds Allé 10, København Ø
cemeteryLæs mere

Vestre Kirkegård

Vestre Kirkegårds Allé 15, København SV
cemeteryLæs mere

Kirkesøen, Det Røde Hav, Vestre Kirkegård

Unnamed Road, Valby
cemeteryLæs mere

Færingegrave

H. V. Rolsteds Vej 22, København SV
cemeteryLæs mere

Solbjerg Kirkegård

Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg, Frederiksberg
cemeteryLæs mere

Sundby Kirkegård

Kastrupvej 51, København S
cemeteryLæs mere

Bisbebjerg kirkegård søndre kapel

Bådehavnsgade 2B, København SV
cemeteryLæs mere

Sundby Kirkegård BACKERSVEJ

Backersvej 63-51, 2300, København
cemeteryLæs mere

Søndermark Kirkegård

Magnoliavej 49, Frederiksberg
cemeteryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning