Kirkegård i Danmark

Lokal tid:
04:21:59
Mosaisk Nordre Begravelsesplads

Mosaisk Nordre Begravelsesplads

Guldbergsgade 8, København N
cemeteryLæs mere
Mosaisk Begravelseplads

Søren Kierkegaard, gravmæle

Kapelvej 4, København N
cemeteryLæs mere
Jewish Cemetery

Jewish Cemetery

Guldbergsgade 8, København N
cemeteryLæs mere

Trine's kirsebærtræ/mindested

Kapelvej 4, København N
cemeteryLæs mere
Holmens Kirkegård

Holmens Kirkegård

Øster Farimagsgade 46, København
cemeteryLæs mere
Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård

Kapelvej 4, København N
cemeteryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning