Skole i Danmark

Lokal tid:
01:54:15

Herlufsholm skole og gods

H. C. Andersens Boulevard 20, København V
schoolLæs mere

Frie Fagskoler

Farvergade 27D, København K
schoolLæs mere

Vartov Børnehave

Farvergade 27 F, København K
schoolLæs mere
Innovationshøjskolen

Innovationshøjskolen

Farvergade 27, Vartov, København
schoolLæs mere

Salsa Cubana - Cph

Vester Voldgade 85, København V
schoolLæs mere

Folkekirkens Institut For Præste- Uddannelse Pastoralseminarium og Efteruddannelse

Farvergade 27F, København K
schoolLæs mere
Den Klassiske Tegneskole

Den Klassiske Tegneskole

Dantes Plads 7, København V
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning