Kommunen i Danmark

Lokal tid:
08:21:39

city hall parkovka

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
city_hallLæs mere
Københavns Rådhus

Københavns Rådhus

Rådhuspladsen 1, København
city_hallLæs mere
Københavns Kommune

Københavns Kommune

Rådhuspladsen, København V
city_hallLæs mere
Advokatfirmaet Helle Lokdam

Advokatfirmaet Helle Lokdam

Rådhuspladsen 16, København V
lawyerLæs mere
Fogedretten København

Fogedretten København

Hestemøllestræde 6, København K
courthouseLæs mere

Magistrenes Pensionskasse Metropol, Kattesundet 3 M.Fl.

Frederiksberggade 16, København K
local_government_officeLæs mere
Københavns Byret

Københavns Byret

Nytorv 25, København K
courthouseLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning