Dagligvarebutik i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
01:13:31
7-Eleven

DSB 7-Eleven København H - Press

Banegårdspladsen 7, København V
convenience_storeLæs mere
7-Eleven

7-Eleven

Banegårdspladsen 5-7, København
convenience_storeLæs mere
7-ELEVEN

7-ELEVEN

Frederiksberggade 2, København K
convenience_storeLæs mere
Steno Apotek
7-Eleven

7-Eleven

Banegårdspladsen 1, København V
convenience_storeLæs mere

7-Eleven

Banegårdspladsen 5-7, København
convenience_storeLæs mere
7-Eleven

7-Eleven, Track 9-10

Banegårdspladsen 5-7, København
convenience_storeLæs mere

7-Eleven

Banegårdspladsen 5-7, 1570, København
convenience_storeLæs mere
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
7-Eleven
Posthus København K

Døgn Kiosken

Frederiksborggade 35, København
convenience_storeLæs mere
Nærbutik (Ahamad-Ullah Noorzai)

Nærbutik (Ahamad-Ullah Noorzai)

Sommerstedgade 3, København V
convenience_storeLæs mere
Maria's Kiosk

Maria's Kiosk

Holbergsgade 9, København K
convenience_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning