Subpremise i Danmark

Lokal tid:
06:13:03
Islands Brygge Mailbox

Islands Brygge Mailbox

Islands Brygge 1A, København S
subpremiseLæs mere

Red Cross Recycling Container

H. C. Ørsteds Vej 47, Frederiksberg C
subpremiseLæs mere
Red Cross Op Shop

Red Cross Op Shop

Dalslandsgade 8, København S
subpremiseLæs mere
Red Cross Op Shop

Red Cross Op Shop

Vermlandsgade 51, København S
subpremiseLæs mere

Røde Kors tøjcontainer

Blegdamsvej 27, København Ø
subpremiseLæs mere
Red Cross Op Shop

Red Cross Op Shop

Lundtoftegade 1, København N
subpremiseLæs mere
PostNord Østerbro

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning