Subpremise i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
20:03:11

Islands Brygge Mailbox

Islands Brygge 1A, København S
subpremiseLæs mere

Red Cross Recycling Container

H. C. Ørsteds Vej 47, Frederiksberg C
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Dalslandsgade 8, København S
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Vermlandsgade 51, København S
subpremiseLæs mere

Røde Kors tøjcontainer

Blegdamsvej 27, København Ø
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Lundtoftegade 1, København N
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Holmbladsgade 96, København S
subpremiseLæs mere

Junkbusters - Containere, Bigbags, Afhentning Storskrald | Grus, Sten og Sand

Raffinaderivej 20 K, København S
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Titangade 3 A, København N
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Kirstinedalsvej 11, Frederiksberg
subpremiseLæs mere

Red Cross Recycling Container

Finsensvej 14, Frederiksberg
subpremiseLæs mere

Red Cross Recycling Container

Sluseholmen 24, København SV
subpremiseLæs mere

Red Cross Clothingcontainer

Mjølnerparken 72, København N
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Sundbyvestervej 99, København S
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Dronning Ingrids Plejehjem, Carl Jacobsens Vej 8, Valby
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Omøgade 1, København Ø
subpremiseLæs mere

PostNord Postkasse

Christiansmindevej 2, København Ø
subpremiseLæs mere

Red Cross Op Shop

Vigerslev Allé 126, Valby
subpremiseLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning