Kirke i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
19:44:41

Vartov Kirke

Løngangstræde 24, København K
churchLæs mere

Katedra Marii Panny

Studiestræde, København
churchLæs mere

Sankt Petri Kirke

Sankt Peders Stræde 2, København K
churchLæs mere

Hillsong Copenhagen

Nyropsgade 39, København V
churchLæs mere

Helligaandskirken

Niels Hemmingsens Gade 5, København K
churchLæs mere

Christiansborg Slot

Prins Jørgens Gård 1, København
premiseLæs mere

Den Katolske Kirke I Danmark - Ansgarstiftelsen

Gammel Kongevej 15, København V
churchLæs mere

Jesu Hjerte Kirke

Stenosgade 4A, København V
churchLæs mere

o IGLESIA JESUS HJERTE (SAGRADO CORAZÓN)

Stenosgade 4, København V
churchLæs mere

Holmens Kirke

Holmens Kanal 21, København K
churchLæs mere

Katolsk Apostolisk Kirke Skandinavisk Afd

Gyldenløvesgade 20, København K
churchLæs mere

Vor Frue Sogns kirkekontor

Pilestræde 67, København K
churchLæs mere

Eliaskirken

Vesterbrogade 49, København V
churchLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning