Bibliotek i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
23:55:17
Vartov

Vartov

Farvergade 27, København K
libraryLæs mere
Organisationen Danske Museer

Organisationen Danske Museer

Farvergade 27, København K
libraryLæs mere
Københavns Biblioteker

Københavns Biblioteker

Krystalgade 15, København K
libraryLæs mere
Ærligt Digitalt

Ærligt Digitalt

Krystalgade 15, København K
libraryLæs mere
Rigsarkivet

Rigsarkivet

Rigsdagsgården 9, København K
libraryLæs mere

BiblioteksCenter For Integration

Søren Kirkegaards Plads 1, København K
libraryLæs mere
Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek

Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, København K
libraryLæs mere
Kunstbiblioteket og Byens Billede ApS

Kunstbiblioteket og Byens Billede ApS

Nikolajgade 22, København K
libraryLæs mere
Goethe-Institut Dänemark

Goethe-Institut Dänemark

Frederiksborggade 1, København K
libraryLæs mere
Det Administrative Bibliotek (DAB)

Det Administrative Bibliotek (DAB)

Slotsholmsgade 12, København K
libraryLæs mere
Billed- & Plakatarkivet

Billed- & Plakatarkivet

Gothersgade 55, København K
libraryLæs mere
Bibliotek & Videotek

Bibliotek & Videotek

Gothersgade 55, København K
libraryLæs mere
Cinemateket

Væksthus for Ledelse

Weidekampsgade 10, København S
libraryLæs mere

Lederweb

Weidekampsgade 10, København S
libraryLæs mere
Islands Brygge Bibliotek

Islands Brygge Bibliotek

Njalsgade 15, København S
libraryLæs mere
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Gothersgade 140, København K
libraryLæs mere

Danmarks Kunstbibliotek

Nyhavn 2, København K
libraryLæs mere
Biblioteket Danasvej

Biblioteket Danasvej

Danasvej 30 B, Frederiksberg C
libraryLæs mere

Christian Science Læseværelse Bibliotek og Udsalg

København
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning