Bibliotek i Danmark

Lokal tid:
06:47:16
Vartov

Vartov

Farvergade 27, København K
libraryLæs mere
Organisationen Danske Museer

Organisationen Danske Museer

Farvergade 27, København K
libraryLæs mere
Københavns Biblioteker

Københavns Biblioteker

Krystalgade 15, København K
libraryLæs mere
Ærligt Digitalt

Ærligt Digitalt

Krystalgade 15, København K
libraryLæs mere
Rigsarkivet

Rigsarkivet

Rigsdagsgården 9, København K
libraryLæs mere

BiblioteksCenter For Integration

Søren Kirkegaards Plads 1, København K
libraryLæs mere
Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek

Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, København K
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning