Sted for tilbedelse i Danmark

Lokal tid:
01:05:35
Vartov Kirke

Vartov Kirke

Løngangstræde 24, København K
churchLæs mere

Det Harboeske Enkefruekloster

Stormgade 14E, København K
place_of_worshipLæs mere
Center for Visdom & Medfølelse - Tong-Nyi Nying-Je Ling

Center for Visdom & Medfølelse - Tong-Nyi Nying-Je Ling

Nybrogade 26A, København K
place_of_worshipLæs mere
Phendeling - Center For Tibetansk Buddhisme

Phendeling - Center For Tibetansk Buddhisme

Nørregade 7B, København K
place_of_worshipLæs mere
Natkirken
Katedra Marii Panny

Katedra Marii Panny

Studiestræde, København
churchLæs mere
Vor Frue Kirke

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning