Parkere i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
20:14:21

Regnbuepladsen

Regnbuepladsen 5, København V
parkLæs mere

Tivoli Concert Hall Gardens

Vesterbrogade 3, København V
parkLæs mere

Dantes Plads

Dantes Plads, Indre By
parkLæs mere

Byhaven - Pumpehuset

Studiestræde 52, København V
barLæs mere

Caritasbrønden

Vestergade, København
parkLæs mere

Ørstedsparken

Nørre Voldgade 1, København K
parkLæs mere

Bibliotekshaven

Proviantpassagen 1, København K
parkLæs mere

Деревянная набережная

Kalvebod Bølge, København
parkLæs mere

Storkespringvandet

Amagertorv 6, København K
parkLæs mere

Amagertorv

Amagertorv 1F, København K
parkLæs mere

Sankt Jørgens Sø

Sankt Jørgens Sø, København, Дания
parkLæs mere

Rigsarkivets grønne taghave

København
parkLæs mere

Københavns Kommunes Havnepark

Islands Brygge 4, København S
parkLæs mere

Islands Brygge park

Islands Brygge 19, København S
parkLæs mere

Vand og Landskab v/Maja Møller Nikolajew

Møntergade 14, København K
parkLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning