Rådhus i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:12:07
Københavns Rådhus

Københavns Rådhus

Rådhuspladsen 1, København
city_hallLæs mere
Københavns Kommune

Københavns Kommune

Rådhuspladsen, København V
city_hallLæs mere
Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Nordre Toldbod 7, København K
city_hallLæs mere

Frederiksberg Kommune

Smallegade 1, Frederiksberg
city_hallLæs mere
Frederiksberg Rådhus

Frederiksberg Rådhus

Smallegade 1, Frederiksberg
city_hallLæs mere

Etnisk Rådgivningscenter

Bryggervangen 8, København Ø
city_hallLæs mere

Københavns Kommunes

Reersøgade 17, København Ø
city_hallLæs mere

Tårnby Kommune

Amager Landevej 76, Kastrup
city_hallLæs mere
Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune

Hvidovrevej 278, Hvidovre
city_hallLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning