Stadion i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
19:19:11

Parken

Per Henrik Lings Allé 2, København
stadiumLæs mere

Parken Sport & Entertainment A/S

Øster Allé 50, København Ø
stadiumLæs mere

Sundby Idrætspark

Englandsvej 61, København S
stadiumLæs mere

Idrætshuset

Gunnar Nu Hansens Plads 7, København Ø
stadiumLæs mere

Københavns Kommune Motorbanen

København S
stadiumLæs mere

The Pinlab

Kirsten Walthers Vej, København
stadiumLæs mere

Frederiksberg Stadium

Sønderjyllands Alle 6, Frederiksberg
stadiumLæs mere

Frederiksberg IF - Athletics & Exercise

Sønderjyllands Alle 6, Frederiksberg
stadiumLæs mere

Valby Stadion

Ve, Julius Andersens Vej 8j, København SV
stadiumLæs mere

Tårnby Stadion

Gemmas Alle 41, Kastrup
stadiumLæs mere

Tingbjerg Idrætspark

Ruten 2, Brønshøj
stadiumLæs mere

Rødovre Stadionhal

Elstedvej 40, Rødovre
stadiumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning