Måltid takeaway i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
23:58:40

Iboo's Pizza & Pakistansk Takeaway

Vester Voldgade 86, København V
meal_deliveryLæs mere

Rådhus Smørrebrød

Vester Voldgade 90, København V
meal_takeawayLæs mere

I Lov It Food Aps

Vesterbrogade 3, København V
meal_takeawayLæs mere

Bobbabella

Tivoli Food Hall 3 Vesterbrogade København V, København
meal_takeawayLæs mere

Conditori & Cafe H.C. Andersen

H. C. Andersens Boulevard 15, København V
cafeLæs mere

Cafe Vivaldi - Axeltorv

Axeltorv 1, København V
cafeLæs mere

Johns Hotdog Deli

Bernstorffsgade 5, København V
meal_takeawayLæs mere

Deluxe Sandwich

Frederiksholms Kanal 4, København K
cafeLæs mere

LêLê Street Kitchen // City

H. C. Andersens Boulevard 8, København V
meal_takeawayLæs mere

Vandkunsten Sandwich Rådhusstræde

Rådhusstræde 17, København K
restaurantLæs mere

The Spoon Company

Larsbjørnsstræde 7, København K
cafeLæs mere

Restaurant Jensens Bøfhus København Axeltorv

Axeltorv 6, København V
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning