Moske i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
23:53:45

Mariam Moskeen

Købmagergade 43, København K
mosqueLæs mere

Den Albanske Trossamfund i Danmark

Vodroffsvej 8, Frederiksberg C
mosqueLæs mere

Masjid Sunnah

Vesterbrogade 56, København V
mosqueLæs mere

Moské Al-Sunna

Vesterbrogade 58A, København V
mosqueLæs mere

Afghansk-Islamisk Kulturinstitut

Vesterbrogade 80B, København V
mosqueLæs mere

Det Marokkanske Kultur Center El-Fath

Vesterbrogade 80, København V
mosqueLæs mere

Moské Al-Fath

Vesterbrogade 80A, København V
mosqueLæs mere

Islamisk Kultur Center

Valdemarsgade 3, København V
mosqueLæs mere

Dansk Islamisk Trossamfund

Valdemarsgade 17, København V
mosqueLæs mere

København Islamisk Menighed

Valdemarsgade 17, København V
mosqueLæs mere

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, København N
mosqueLæs mere

Kopenhag Kocatepe Camii

H. C. Ørsteds Vej 29C, Frederiksberg C
mosqueLæs mere

Annoor Moské

Baggesensgade 16, København N
mosqueLæs mere

Muslim Cultural Institut (Ghulam Mustafa)

Amerikavej 19, København V
mosqueLæs mere

Босненски ислямски културен център в Копенхаген

Thorsgade 5, København N
mosqueLæs mere

Islamic Center Jafferia

Rådmandsgade 56, København N
mosqueLæs mere

Somalisk Ungdoms-og Kulturforening

Nordre Fasanvej 186B, Frederiksberg
mosqueLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning