Læge i Danmark

Lokal tid:
04:24:31
Øjenlægerne på Rådhuspladsen

Øjenlægerne på Rådhuspladsen

Rådhuspladsen 59, København
doctorLæs mere

Bundgaard Kirurgi v/Mads Juul Bundgaard

Farvergade 2, København K
doctorLæs mere

Pia Tønnesen

Vester Voldgade 10, København V
doctorLæs mere

Lægerne På Strøget I/S

Frederiksberggade 1A, København K
doctorLæs mere

Læge Birgitte Bibow Nielsen

Frederiksberggade 1 A, København
doctorLæs mere

Øjenforeningen

Ny Kongensgade 20, København V
doctorLæs mere

Speciallæge Rasmus L. Salomonsen - Øre-Næse-Halsklinikken Banegårdspladsen

Banegårdspladsen 1, København V
doctorLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning