Bowlingbaner i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:47:15

DGI-byens Bowling

Tietgensgade 65, København V
bowling_alleyLæs mere

Big Bowl Underholdningscenter A/S

Gammel Jernbanevej 31, København
bowling_alleyLæs mere

Copenhagen Blood Bowl Association

Backersvej 13, København S
bowling_alleyLæs mere

Den Selvejenden Institution - Bowlernes Hal

Hvidkildevej 64, København NV
bowling_alleyLæs mere

Bowlingklubben Pin-Crackers

Hvidkildevej 64, København NV
bowling_alleyLæs mere

Bowlerneshal - Grøndal

Hvidkildevej 64, København NV
bowling_alleyLæs mere

Copenhagen Bowl & Event A/S

Astridsvej 70, Kastrup
bowling_alleyLæs mere

World Cup Hallen

Rødovre Centrum 99, Rødovre
bowling_alleyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning