Vasketøj i Danmark

Lokal tid:
01:08:30
Schleisner Rens City

Schleisner Rens City

Vester Voldgade 12, København V
laundryLæs mere
Renserierne ApS

Renserierne ApS

Vester Farimagsgade 3, København V
laundryLæs mere
Milano Skrædderi Renseri Hælebar Nøglebar

Milano Skrædderi Renseri Hælebar Nøglebar

Nørregade 24, København K
locksmithLæs mere

Rosenberg Skrædderi & Renseri

Rosenborggade 12, København K
laundryLæs mere
Maxi Rens

Maxi Rens

Istedgade 45, København V
laundryLæs mere

Fred butler

Hovedvagtsgade 4, København K
laundryLæs mere

Møntvask

Isafjordsgade 12, København S
laundryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning