Naturlige træk i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:31:54

Slotsholmen

København K
natural_featureLæs mere

Sankt Jørgens Sø

København V
natural_featureLæs mere

Sankt Jorgens So

København V
natural_featureLæs mere

Exsalonce Herrefrisør

Frederiksberg Allé 4, Frederiksberg C
hair_careLæs mere

Sortedams Sø

København
natural_featureLæs mere

Emaps

Fredericiagade 4, København K
natural_featureLæs mere

Ofelia Beach

København K
natural_featureLæs mere

Sortedams Sø

København Ø
natural_featureLæs mere

Emil Holms Kanal

København S
natural_featureLæs mere

Inderhavnen

København K
natural_featureLæs mere

Christiansholm

København K
natural_featureLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning