Punkt af interesse i nærheden Nordisk Film Biografer Dagmar

Lokal tid:
21:42:13
Nordisk Film Biografer Dagmar, Author: Mark Ruvald

Nordisk Film Biografer Dagmar

2, Jernbanegade, 1612, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 70 13 12 11
Internet side: www.nfbio.dk
Latitude: 55.67642, Longitude: 12.566447
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Lejkon A/S

Jernbanegade 58, st, Roskilde
point_of_interestLæs mere

Edc Bent Nielsen

Søndre Jernbanevej 18D, st, Frederiksberg
point_of_interestLæs mere
Reef N' Beef

Reef N' Beef

Jernbanegade 4, København
restaurantLæs mere
Guru

Louis Petersens Legat

H. C. Andersens Boulevard 12, København V
point_of_interestLæs mere

E2233 Leasing ApS

H. C. Andersens Boulevard 12, København V
point_of_interestLæs mere

Etf III GP ApS

H. C. Andersens Boulevard 12, København V
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning