Etablering i nærheden Broderiskolen

Lokal tid:
05:57:35

Broderiskolen

Frederiksholms Kanal 26E, København K Danmark
Kontakter telefon: +45
Latitude: 55.67325, Longitude: 12.5763846
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Etablering:

Klubben af Pædagogisk- Administrativt Personale I Undervisningsministeriet

Frederiksholms Kanal 26, København K
point_of_interestLæs mere

S P Sigurdsson Fotograf v/Sigurdur Pall Sigurdsson

Vester Voldgade 117A, København V
point_of_interestLæs mere

Snedkerfirmaet Rostock v/Nikolaj Rostock

Frederiksholms Kanal 26F, København K
general_contractorLæs mere

Thinklab v/Morten Langer Andersen

Vester Voldgade 117, København V
point_of_interestLæs mere

Ludvigsen / Christian

Vester Voldgade 117, København V
point_of_interestLæs mere

Toneworks/Radio Talking Pictures

Vester Voldgade 117, København V
point_of_interestLæs mere

Monies Film

Vester Voldgade 117, København V
point_of_interestLæs mere

Cubiks (Denmark) A/S

Ny Kongensgade 15, 5, København K
point_of_interestLæs mere

Cac Card Academy

Vester Voldgade 117, København V
point_of_interestLæs mere

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

3, Ny Kongensgade 15, København K
point_of_interestLæs mere

Sbs Byfornyelse S.m.b.a

Ny Kongensgade 15, København K
point_of_interestLæs mere

Grundejernes Investeringsfond

Ny Kongensgade 15, København K
point_of_interestLæs mere

BvB Byggeskadefonden vedr Bygningsfornyelse

Ny Kongensgade 15, København K
point_of_interestLæs mere

Rådgivningsselskabet af 1. September 2009 A/S

Ny Kongensgade 15, København K
point_of_interestLæs mere

SkillsDenmark

Ny Kongensgade 15, København K
point_of_interestLæs mere

Konstruktørforeningen

Ny Kongensgade 15, København K
point_of_interestLæs mere

Fonden BYG-ERFA

Ny Kongensgade 13, København K
point_of_interestLæs mere

Dampspærre- Og Undertagsklassifikationsordning ApS

Ny Kongensgade 13, København K
point_of_interestLæs mere

Thank You For Clapping

Ny Kongensgade 11, København K
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning