Kirke i Køge

Åben kort
Lokal tid:
19:34:27

Sct. Nicolai Church

Kirkestræde 26, Køge
churchLæs mere

Køge Kirkegårdskontor

Sygehusvej 36, Køge
churchLæs mere

Køge Frikirke

a,, Billesborgvej 59, Køge
churchLæs mere

Ølsemagle Kirke

Ølsemagle Kirkevej 64 b, Lille Skensved
churchLæs mere

Herfølge Church

Kirkepladsen 1, Herfølge
churchLæs mere

Herfølge Kirke

Kirsebærvænget 5, Herfølge
churchLæs mere

Højelse Kirke

Højelsevej 10, Lille Skensved
churchLæs mere

Jehovas Vidners rigssal, Køge

Skovledsvej 28, Herfølge
churchLæs mere

Valløby Church

Stevns, Valløby Bygade 1A, Køge
churchLæs mere

Jersie Sognehus

Birkevænget 40, Solrød Strand
churchLæs mere

📑 Køge alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning