Skole i Hobro

Åben kort
Lokal tid:
00:15:08

Kulturskolen

Christiansgade 1, Hobro
schoolLæs mere

Hobro Søndre Skole

9500, Skolegade 10, Hobro
schoolLæs mere

Mariagerfjord Ungdomsskole

Christiansgade 10, Hobro
schoolLæs mere

Søndre Skole

Skolegade 10, Hobro
schoolLæs mere

horo søndre skole

Stoldal, Hobro
schoolLæs mere

Hobro Friskole

Nyvej 23, Hobro
schoolLæs mere

Mariagerfjord Gymnasium

Amerikavej 5, Hobro
schoolLæs mere

Bymarkskolen

Søndre Ringvej 9, Hobro
schoolLæs mere

Børnehuset Bymarken

Søndre Ringvej 11, Hobro
schoolLæs mere

Job og Uddannelsescenter (Juc)

Smedevej 24, Hobro
schoolLæs mere

Thorsgaard Efterskole

Wiegårdsvej 2, Hobro
schoolLæs mere

Østerskov Efterskole

Kirketoften 4, Hobro
schoolLæs mere

Julemærkehjemmet Hobro

Amerikavej 40, Hobro
schoolLæs mere

Rosenhaven

Døstrupvej 19, Hobro
schoolLæs mere

Neurocenter Østerskoven

Amerikavej 46, Hobro
schoolLæs mere

Rosendalskolen

Døstrupvej 33, Hobro
schoolLæs mere

Hobro Efterskole

Mariagervej 66, Hobro
schoolLæs mere

Børnehaven Myretuen

Ulstrupvej 3 C, Hobro
schoolLæs mere

Valsgaard Skole

Skolekrogen 2A, Hobro
schoolLæs mere

📑 Hobro alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning