Steder i Næstved

Lokal tid:
04:21:40
Næstved
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:43 234
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4700

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
NæstvedNæstved
Næstved
Hotel Kirstine

Hotel Kirstine

Købmagergade 20, Næstved
lodgingLæs mere
Hotel Vinhuset

Hotel Vinhuset

Sct Peders Kirkeplads 4, Næstved
lodgingLæs mere
Næstved Sygehus

Næstved Sygehus

Ringstedgade 61, Næstved
hospitalLæs mere

Dysselauget

Vættehøjen 37, Næstved
point_of_interestLæs mere

Køgevej 18

Køgevej 18, Næstved
point_of_interestLæs mere

Boenstedt Holding ApS

Fensmarkvej 15, Næstved
point_of_interestLæs mere

📑 Næstved alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning