Steder i København

Lokal tid:
04:10:49
København
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:1 295 686
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
1000-1499
1500-1799
2100
2200
2300
2400
2450

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KøbenhavnKøbenhavn
København

København

København
localityLæs mere
Operaen
The Square

The Square

Rådhuspladsen 14, København V
lodgingLæs mere
Scandic Palace Hotel

Scandic Palace Hotel

Rådhuspladsen 57, København V
barLæs mere
First Hotel Kong Frederik

First Hotel Kong Frederik

Vester Voldgade 25, København V
lodgingLæs mere
Ascot Hotel

Ascot Hotel

Studiestræde 61, København V
lodgingLæs mere
Radisson Collection Hotel, Royal Copenhagen

Radisson Collection Hotel, Royal Copenhagen

Hammerichsgade 1, København
lodgingLæs mere

📑 København alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning