Steder i Vordingborg

Lokal tid:
02:01:40
Vordingborg
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:12 014
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4760

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
VordingborgVordingborg
Vordingborg

Vordingborg

Vordingborg
localityLæs mere
Hotel Kong Valdemar

Hotel Kong Valdemar

Algade 101, Vordingborg
lodgingLæs mere
Danhostel Vordingborg

Danhostel Vordingborg

Præstegårdsvej 16, Vordingborg
lodgingLæs mere

Dilemma Deluxe ApS

Bryggervangen 8, Vordingborg
point_of_interestLæs mere
Sushi's Hus
Restaurant Huaxin

Restaurant Huaxin

Algade 69, Vordingborg
restaurantLæs mere
jem & fix

📑 Vordingborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning