Steder i Viborg

Lokal tid:
04:11:05
Viborg
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:40 371
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
8800

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
ViborgViborg
Viborg
Motel Spar 10

Motel Spar 10

Ålandsvej 2, Viborg
lodgingLæs mere
Palads Hotel - Viborg

Palads Hotel - Viborg

Sankt Mathias Gade 5, Viborg
lodgingLæs mere
Oasen
Klosterpensionen

Klosterpensionen

Sankt Mogens Gade 18, Viborg
place_of_worshipLæs mere
Best Western Golf Hotel Viborg & Golf Salonen

Best Western Golf Hotel Viborg & Golf Salonen

Hans Tausens Alle 2, Viborg
lodgingLæs mere
Danhostel Viborg

Danhostel Viborg

Vinkelvej 36, Viborg
lodgingLæs mere

📑 Viborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning