Steder i Varde

Lokal tid:
01:45:41
Varde
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:13 951
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
6800

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
VardeVarde
Esbjerg
Hotel Arnbjerg

Hotel Arnbjerg

Arnbjergalle 2, Varde
lodgingLæs mere
Hotel Varde

Hotel Varde

Tømrervej 18, Varde
lodgingLæs mere

Centerforeningen Vardecentret

Hjertingvej 17, Varde
point_of_interestLæs mere

Varde Grillcorner

Hjertingvej 2, Varde
restaurantLæs mere
Kong Svend's Bøfhus

Kong Svend's Bøfhus

Kong Svends Plads 5 A, Varde
restaurantLæs mere

Bevaringsprisen For Varde

Lundvej 4, Varde
point_of_interestLæs mere

📑 Varde alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning