Steder i Værløse

Lokal tid:
00:52:44
Herlev
Sinatur Hotel Frederiksdal

Sinatur Hotel Frederiksdal

Frederiksdalsvej 360, Kongens Lyngby
lodgingLæs mere
Ryethøjgård

Ryethøjgård

Ryethøjvej 9, Værløse
lodgingLæs mere
KolleKolle

KolleKolle

Frederiksborgvej 105, Værløse
lodgingLæs mere
BITE Restaurant

BITE Restaurant

Farum Park 2, Farum
restaurantLæs mere
Restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård

Restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård

Jonstrupvej 282, Værløse
restaurantLæs mere
Ballerup Rideklub

Ballerup Rideklub

Kildesvinget 16, Ballerup
point_of_interestLæs mere

📑 Værløse alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning