Steder i Taastrup

Lokal tid:
01:45:59
Taastrup
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:34 154
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2630

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
TaastrupTaastrup

Albertslund

Albertslund
localityLæs mere
Quality Hotel

Quality Hotel

Carl Gustavs Gade 1, Taastrup
barLæs mere
Taastrup Park Hotel

Taastrup Park Hotel

Brorsonsvej 3, Taastrup
lodgingLæs mere
Wittrup Motel

Wittrup Motel

Roskildevej 251, Albertslund
lodgingLæs mere
Hotel Svalen

Hotel Svalen

Roskildevej 333, Hedehusene
lodgingLæs mere

Foreningshuset Roskilde Kro

Egelundsvej 7C, Albertslund
point_of_interestLæs mere
Kim Johansen International Transport A/S

Kim Johansen International Transport A/S

Geminivej 8, Greve
point_of_interestLæs mere

📑 Taastrup alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning