Steder i Svendborg

Lokal tid:
04:16:38
Svendborg
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:27 281
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
5700

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SvendborgSvendborg
Svendborg

Svendborg

Svendborg
localityLæs mere
Best Western Plus Hotel Svendborg

Best Western Plus Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1, Svendborg
lodgingLæs mere
Hotel Ærø Svendborg
Hotel Christiansminde

Hotel Christiansminde

Christiansmindevej 16, Svendborg
lodgingLæs mere
Hotel Garni
Hotel Troense

Hotel Troense

Strandgade 5, Svendborg
lodgingLæs mere
STELLA MARIS Hotel de Luxe

STELLA MARIS Hotel de Luxe

Kogtvedvænget 3, Svendborg
barLæs mere

📑 Svendborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning