Steder i Struer

Lokal tid:
01:58:04
Struer
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:10 375
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7600

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
StruerStruer
Struer
GRAND HOTEL STRUER
Struer Bibliotek

Struer Bibliotek

7, Smedegade 1, Struer
libraryLæs mere

Parkskolens Skolefritidsordning Ønskeøen

Park Alle 2, Struer
point_of_interestLæs mere
Struer Statgymnasium

Struer Statgymnasium

Jyllandsgade 2, Struer
schoolLæs mere
Restaurant Limone

Restaurant Limone

Anlægsvej 4, Struer
restaurantLæs mere
Kvickly Struer

📑 Struer alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning