Steder i Sønderborg

Lokal tid:
04:23:14
Sønderborg
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:27 826
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
6400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SønderborgSønderborg
Sønderborg

Sønderborg

Sønderborg
localityLæs mere
Danhostel Sønderborg City ApS

Danhostel Sønderborg City ApS

Kærvej 70, Sønderborg
lodgingLæs mere
Scandic Sønderborg

Scandic Sønderborg

Ellegårdvej 27, Sønderborg
barLæs mere
Danhostel Sønderborg Vollerup

Danhostel Sønderborg Vollerup

Mommarkvej 22, Sønderborg
lodgingLæs mere
Comwell Sønderborg

Comwell Sønderborg

Strandvej 1, Sønderborg
lodgingLæs mere
Hotel 6400

Hotel 6400

Solglimt 6, Sønderborg
lodgingLæs mere

Villinghøj

Nørremark 11 st tv, Sønderborg
lodgingLæs mere

📑 Sønderborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning