Steder i Solrød Strand

Lokal tid:
01:51:55
Solrød Strand
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:15 941
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2680

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
Solrød StrandSolrød Strand
Køge
Roskilde B&B

Roskilde B&B

Søgårdsvej 2, Gadstrup
lodgingLæs mere

Karlstrup By Andelsvandværk

Brændmosevej 4, Karlslunde
point_of_interestLæs mere

Strandløven/Ringstedgade Pølsevogn v/Niels Knudsen

Østre Strandvej 3, Solrød Strand
point_of_interestLæs mere
Det Ukendtes Boghandel ApS

Det Ukendtes Boghandel ApS

Roskildevej 9, Havdrup
book_storeLæs mere

Stutteri Moseager I/S

Hastrupvej 12, Gadstrup
point_of_interestLæs mere
Solrød Bibliotek

Solrød Bibliotek

Solrød Center 4, Solrød Strand
libraryLæs mere

📑 Solrød Strand alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning