Steder i Smørumnedre

Lokal tid:
01:52:57
Smørumnedre
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:19 780
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2765

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SmørumnedreSmørumnedre
Roskilde

Centerforeninger Hedegårdscentret

Hedeparken 9, Ballerup
point_of_interestLæs mere
Restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård

Restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård

Jonstrupvej 282, Værløse
restaurantLæs mere
Ballerup Rideklub

Ballerup Rideklub

Kildesvinget 16, Ballerup
point_of_interestLæs mere
Ballerup Kommune

Ballerup Kommune

Hold-An Vej 7, Ballerup
city_hallLæs mere

Madsen John

Kratlodden 35, Måløv
point_of_interestLæs mere
Arrow ECS Danmark A/S

Arrow ECS Danmark A/S

Baltorpvej 158, Ballerup
point_of_interestLæs mere

📑 Smørumnedre alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning