Steder i Slagelse

Lokal tid:
06:52:02
Slagelse
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:33 433
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4200

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SlagelseSlagelse
Slagelse
Hotel Frederik d. II

Hotel Frederik d. II

Idagårdsvej 3, Slagelse
lodgingLæs mere
Hotel Antvorskov

Hotel Antvorskov

Trafikcenter Alle 4, Slagelse
lodgingLæs mere
Golfhotel Vilcon

Golfhotel Vilcon

Oksebrovej 2, Slagelse
lodgingLæs mere
DSB

Gourmetexpressen

Sejerøvej 1, Slagelse
point_of_interestLæs mere

Butik 185 Slagelse 1

Sorøvej 2, Slagelse
point_of_interestLæs mere

📑 Slagelse alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning