Steder i Skive

Lokal tid:
01:46:52
Skive
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:20 683
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7800

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SkiveSkive
Skive
Motel Skive

Motel Skive

Skyttevej 13C, Skive
lodgingLæs mere
Best Western Hotel Skivehus.

Best Western Hotel Skivehus.

Sdr Boulevard 1, Skive
lodgingLæs mere
Hotel Strandtangen i Skive

Hotel Strandtangen i Skive

Strandvejen 28, Skive
lodgingLæs mere

Solvangs Alle 3 Holding ApS

Solvangs Alle 3, Skive
point_of_interestLæs mere

Østerbrogrillen v/Ingrid Faaborg Nielsen

Frederiksdal Alle 28C, Skive
restaurantLæs mere

Skive Vandski Klub

Søndergade 2A, Skive
point_of_interestLæs mere

📑 Skive alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning