Steder i Skanderborg

Lokal tid:
02:02:01
Skanderborg
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:18 849
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
8660

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SkanderborgSkanderborg
Skanderborg

Skanderborg

Skanderborg
localityLæs mere
Danhostel Skanderborg

Danhostel Skanderborg

Kindlersvej 9, Skanderborg
lodgingLæs mere
Hotel Skanderborghus

Hotel Skanderborghus

Dyrehaven 3, Skanderborg
lodgingLæs mere
Motel Skanderborg Syd

Motel Skanderborg Syd

Horsensvej 30, Skanderborg
lodgingLæs mere
Skanderborg Park

Skanderborg Park

Skovsvinget 10, Skanderborg
lodgingLæs mere
B&B Skanderborg

B&B Skanderborg

Adelgade 9, Skanderborg
lodgingLæs mere

Vulkano - Arne Sørensen

Vroldvej 57, Skanderborg
point_of_interestLæs mere

📑 Skanderborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning