Skole i nærheden Den Klassiske Tegneskole

Åben kort
Lokal tid:
06:42:17

Den Klassiske Tegneskole

7, Dantes Plads, 1556, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 23 60 14 43
Internet side: www.tegneskole.dk
Latitude: 55.673578, Longitude: 12.573437
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Skole:

Den Classenske Legatskole

Vester Voldgade 98, København V
schoolLæs mere

Salsa Cubana - Cph

Vester Voldgade 85, København V
schoolLæs mere

Broderiskolen

Frederiksholms Kanal 26E, København K
schoolLæs mere

Folkekirkens Institut For Præste- Uddannelse Pastoralseminarium og Efteruddannelse

Farvergade 27F, København K
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning