Steder i Roskilde

Lokal tid:
08:05:54
Roskilde
Zleep Hotel Roskilde

Zleep Hotel Roskilde

Algade 13, Roskilde
lodgingLæs mere
Comwell Roskilde

Comwell Roskilde

Vestre Kirkevej 12, Roskilde
lodgingLæs mere
Scandic Roskilde

Scandic Roskilde

Ved Ringen 2, Roskilde
barLæs mere
Danhostel Roskilde Vandrerhjem

Danhostel Roskilde Vandrerhjem

Vindeboder 7, Roskilde
lodgingLæs mere
Svogerslev Kro

Svogerslev Kro

Svogerslev Hovedgade 45, Roskilde
lodgingLæs mere
Himmelev skov

Himmelev skov

Herregårdsvej, Roskilde
parkLæs mere

📑 Roskilde alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning