Steder i Ringsted

Lokal tid:
02:00:34
Ringsted
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:22 490
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4100

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
RingstedRingsted
Glorie Mai Thai Massage

Glorie Mai Thai Massage

Vibevej 26, Ringsted
point_of_interestLæs mere
Ringsted
Scandic Ringsted

Scandic Ringsted

Nørretorv 57, Ringsted
barLæs mere
Raadhuskroen

Raadhuskroen

Sct. Bendtsgade 8, Ringsted
restaurantLæs mere
Café Big Chef

Café Big Chef

Tinggade 12, Ringsted
cafeLæs mere
Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn

Nørregade 11, Ringsted
bankLæs mere

Petdelux

Smålodsvej 35, Ringsted
point_of_interestLæs mere

📑 Ringsted alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning