Restaurant i nærheden Huset-KBH

Lokal tid:
21:42:36
Huset-KBH, Author: Huset-KBH

Huset-KBH

13, Rådhusstræde, 1466, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 21 51 21 51
Internet side: www.huset-kbh.dk
Latitude: 55.6763715, Longitude: 12.5747148
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Restaurant:

Kaffé Fair ApS

Kaffé Fair ApS

Rådhusstræde 13, København K
restaurantLæs mere
Vandkunsten Sandwich Rådhusstræde

Vandkunsten Sandwich Rådhusstræde

Rådhusstræde 17, København K
restaurantLæs mere
Vandkunsten Salatbar

Vandkunsten Salatbar

17 Rådhusstræde København K, København
restaurantLæs mere

Vandkunsten Sandwich

Rådhusstræde 17, København K
cafeLæs mere
Top Smoothies

Top Smoothies

Rådhusstræde 11, København K
restaurantLæs mere
Gorm's pizza i Magstræde

Gorm's pizza i Magstræde

Magstræde 16, København K
meal_takeawayLæs mere
The Bronx Burger

The Bronx Burger

Vandkunsten 1, København K
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning