Punkt af interesse i nærheden Vartov Børnehave

Åben kort
Lokal tid:
06:21:21

Vartov Børnehave

Farvergade 27 F, 1463, København, DK Denmark
Kontakter telefon: +45 33 13 96 72
Internet side: vartovbh.dk
Latitude: 55.6755736, Longitude: 12.5717906
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Peter Trudsø, advokat (L)

D, 1. sal, Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Folkekirkens Ungdomskor

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Den Danske Nationalkomité For United World Colleges

Vartov, Farvergade 27B, København K
point_of_interestLæs mere

Vartov

Farvergade 27, København K
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning