Punkt af interesse i nærheden Mindfulness kurser og psykolog i København

Åben kort
Lokal tid:
04:56:36

Mindfulness kurser og psykolog i København

HC Andersens Boulevard 47, st. tv., København V Danmark
Kontakter telefon: +45
Latitude: 55.671917, Longitude: 12.576176
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Psykolog Otilia Henriksen

H. C. Andersens Boulevard 47, København V
healthLæs mere

Tolkegruppen Komplementar ApS

H. C. Andersens Boulevard 47, København V
point_of_interestLæs mere

Psykolog Maria Juhl

H.C. Andersens Boulevard 47, ST, TV., København V.
healthLæs mere

Hoff Consulting v/Nikolaj Hoff

H. C. Andersens Boulevard 47, København V
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning