Punkt af interesse i nærheden Innovationshøjskolen

Lokal tid:
05:59:47

Innovationshøjskolen

Farvergade 27, Vartov, 1098 København, Danmark
Kontakter telefon: +45 24 62 14 33
Internet side: www.innovationshojskolen.com
Latitude: 55.6756215, Longitude: 12.571749
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Kulturelle Samråd I Danmark

Farvergade 27 D, København K
point_of_interestLæs mere

Kulturhusene I Danmark

Farvergade 27 D, København K
point_of_interestLæs mere

Københavns Højskoleforening

Farvergade 27 H, København K
point_of_interestLæs mere

Danmarks Biblioteksforening

Farvergade 27 D, København K
point_of_interestLæs mere

Ivan Højgaard Hansen | Psykolog ved Rådhuspladsen i København

Farvergade 27, København K
healthLæs mere

Psykologerne Frederiksberg og City

D1, Farvergade 27, København K
healthLæs mere

Flora

Carl Nielsens Allé, København Ø
point_of_interestLæs mere

Vartov Børnehave

Farvergade 27 F, København K
schoolLæs mere

Den Danske Nationalkomité For United World Colleges

Vartov, Farvergade 27B, København K
point_of_interestLæs mere

Folkekirkens Ungdomskor

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Peter Trudsø, advokat (L)

D, 1. sal, Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Vartov

Farvergade 27, København K
libraryLæs mere

Danmarks Teaterforeninger

Farvergade 27 G, 3. sal, København K
point_of_interestLæs mere

Frie Fagskoler

Farvergade 27D, København K
schoolLæs mere

Dansk Musikskolesammenslutning (Damusa)

Farvergade 27, København K
point_of_interestLæs mere

Rhetor - Rådgivende Retorikere ApS

Farvergade 27A, København K
point_of_interestLæs mere

Landsdelsorkesterforeningen

Farvergade 27A, c/o Musik og Ungdom, København K
point_of_interestLæs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere

Farvergade 27A, København K
point_of_interestLæs mere

Ora-Organisation af Rytmiske Amatørmusikere

Farvergade 27A, København K
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning