Punkt af interesse i nærheden Innovationshøjskolen

Åben kort
Lokal tid:
06:31:15

Innovationshøjskolen

Farvergade 27, Vartov, 1098 København, Danmark
Kontakter telefon: +45 24 62 14 33
Internet side: www.innovationshojskolen.com
Latitude: 55.6756215, Longitude: 12.571749
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Kulturelle Samråd I Danmark

Farvergade 27 D, København K
point_of_interestLæs mere

Kulturhusene I Danmark

Farvergade 27 D, København K
point_of_interestLæs mere

Københavns Højskoleforening

Farvergade 27 H, København K
point_of_interestLæs mere

Danmarks Biblioteksforening

Farvergade 27 D, København K
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning