Punkt af interesse i nærheden Huset-KBH

Lokal tid:
21:47:34
Huset-KBH, Author: Huset-KBH

Huset-KBH

13, Rådhusstræde, 1466, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 21 51 21 51
Internet side: www.huset-kbh.dk
Latitude: 55.6763715, Longitude: 12.5747148
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Teaterhuset

Rådhusstræde 13, København
point_of_interestLæs mere
Elevation PR & Production

Elevation PR & Production

Rådhusstræde 13, København K
point_of_interestLæs mere

Indre By Lokaludvalg

Rådhusstræde 13, København K
point_of_interestLæs mere
Kaffé Fair ApS

Kaffé Fair ApS

Rådhusstræde 13, København K
restaurantLæs mere

De hjemløses julebazar

Rådhusstræde 13, København K
point_of_interestLæs mere

Lh Arkitekter v/Leif Hansen

Rådhusstræde 15, København K
point_of_interestLæs mere

Avenue Copenhagen

Stuen, Rådhusstræde 15, København K
hair_careLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning